Pегионален център - ПЛОВДИВ
    ДОБРЕ ДОШЛИ,
        
     На стената на Национално сдружение  - 

"ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ"
(Регионален център - ПЛОВДИВ)
 

Национално сдружение - "Задруга на майсторите на народни художествени занаяти" (ЗМНХЗ) към момента е най-старото,   действащо занаятчийско обединение в България.

ЗМНХЗ е създадена през 1967 година (Постановление на Министерски съвет № 525, публикувано в Държавен вестник на 10.IV.1967 г.) и въпреки превратностите на обществено-политическото развитие продължава да съществува и до днес. Това е така понеже Задругата (за краткост) постепенно се превърна от професионална в творческа организация. Основната й цел стана съхраняване и развитие на традиционните занаяти, с акцент върху техните художествени качества - онази сплав между приложност и изящество, която те кара да се усмихваш. Друга много важна задача на Задругата е обучаването на нови майстори и откриването на самородни таланти, които да продължават автентичните, народни традиции в занаятите.

Тази страница има чисто информативен характер за дейността на ЗМНХЗ, за самите занаяти и за техните майстори. Всеки, който се чувства пристрастен би могъл да стане част от екипа или по свой начин да подпомогне запазването и популяризирането на автентичните народни занаяти, които безусловно са част от културното наследство на народа ни.

Днес, в модерните времена на масово производство и глобализъм, не е точно времето да сечем корените си. Помислете, какво би казал прадядо Ви по въпроса.Задруга на майсторите е разделена на регионални структури, които покриват по-голямата част от територията на България. Териториалният обхват на регионалните центрове е както следва:

Регионален център Варна обхваща области: Варненска, Бургаска, Ямболска, Шуменска, Разградска и Добричка.

Регионален център Враца обхваща области: Врачанска, Монтанска и Видинска.

Регионален център Габрово обхваща области: Габровска, Великотърновска, Старозагорска, Търговищка и Русенска.

Регионален център Пловдив обхваща области: Пловдивска, Пазарджишка, Сливенска, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска.

Регионален център София обхваща области: Софийска, Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка.

Регионален център Троян обхваща области: Плевенска, Ловешка и Силистренска.

Всеки регионален център действа относително самостоятелно в рамките на националното сдружение.

За добро или зло регионалният център в Пловдив и в частност – пловдивската група е най-голямата и определено най-активната  в ЗМНХЗ. Всъщност, пловдивската група си е съвсем нормална, а по-скоро такива занаятчийски центрове като Троян и Габрово или пък столицата – София, има какво да наваксват.


Така че тук може да разберете какво става в Пловдив. 

Вярно е, че Пловдив е „провинция”, но както сме чували да казват: „провинция, ама римска”!

                             Страницата на регионален център - Пловдив е в процес на разработка.
                             Това е междинен вариант; за окончателният ще трябва малко търпение...
                             или пък повечко, само времето ще покаже.

НОВИНИ:

Традициите са това, което успеем да съхраним и продължим!

10 Декември 2012
7 Ноември 2012

Как се става майстор от Задругата?

Член на НС - ЗМНХЗ се става след полагане на майсторски изпит! 

Задругата е разделена на териториален принцип - на регионални центрове и те са: Варна, Враца, Габрово, Пловдив, Русе, София, Троян. 

Първо преценете към кой от тях спадате. 

След това трябва да издирите председателят на съответния регионален център (може да го намерите чрез страницата "Структури"), който да реши дали може да бъдете допуснати до изпит и ако "да" подавате молба при него. Пълният комплект документи за кандидатсване може да изтеглите от тук.

Всяка година се разглеждат постъпилите молби на кандидатите и се насрочват изпити по съответните занаяти. За да бъдете допуснати до изпит се изисква свидетелство за съдимост, творческа автобиография, препоръки от двама майстори и най-малко пет ваши произведения, за да се прецени допустимостта Ви до изпит. 

Освен това предварително се заплаща такса за изпита, едногодишен членски внос и бланката за майсторското свидетелство (общата сума на всички разходи е около 150-200 лв., за секцията по изработка на накити - по-висока). 

На самият изпит Ви дават задание и Вие го изпълнявате публично, като готовият продукт остава в Задругата, като част от постоянната изложба и същевременно като доказателство за майсторското Ви качество.

Успех!

1 Ноември 2012
По решение на Общото събрание на ЗМНХЗ от 12.05.2012. в Задруга на майсторите тече преброяване.     ...

            По решение на Общото събрание на ЗМНХЗ от 12.05.2012. в Задруга на майсторите тече преброяване.

          Молим всички майстори, които все още се чувстват част от организацията да попълнят приложената анкетна карта и да я предадат на регионалния председател г-н Иван Ангелов (формуляра може да бъде изтеглен от тук).

          Добре е това да стане до 1.05.2013 !


                                                   А Н К Е Т Н А   К А Р Т А

      (за осъвременяване на регистъра на майсторите от ЗМНХЗ - 2012 год.)


Публична част:

1. № на майстор. свидетелство 

2. Трите имена на майстора

3. Населено място

4. Упражняван занаят

 

Скрита част:

1. Адрес

2. GSM или телефон за връзка

3. E-mail, Web-site, Skype name и други

 

 

Потвърждение:

 

1. Какъв членски внос сте платили?........................................................

2. Желаете ли да потвърдите членството си в ЗМНХЗ?


                      Дата:                                              Подпис:

13 Май 2012
Голяма медийна инициатива дълго време ни приканваше на 12 май 2012 „Да изчистим България за един ...

Голяма медийна инициатива дълго време ни приканваше на 12 май 2012 „Да изчистим България за един ден“. Добронамерено, но нелепо предложение, напомнящо ленински съботник. Разбира се, митологията описва един подобен случай за изчистване  на Авгиевите обори от Херакъл, но се опасявам, че особеностите на българската народопсихология не предполагат подобни подвизи.

По случайно стечение на обстоятелствата на 12 май 2012 год. се проведе отчетно-изборно събрание на Задруга на майсторите. Това събрание беше проваляно на два пъти през предходната година, което само потвърждава крайно нелицеприятното организационно състояние на сдружението. Явно имаше нужда от ден за "проветряване" и така стана, че той съвпадна с инициативата за почистване. Аналогията просто се натрапва, но ще оставя майсторите сами да си съставят мнение, след като се запознаят с фактите.

И така, поканата в Държавен вестник гласеше:

Управителният съвет на Национално сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 12.05.2012 г. в 10 ч. в София, ул. Алабин 38, ет. 4, Регионална занаятчийска камара, при следния дневен ред: 

1. Отчет на председателя на НС ЗМНХЗ за мандата; 

2. Финансов отчет; 

3. Приемане на промени и допълнения в устава; 

4. Избиране на нов управителен съвет; 

5. Разни. 

Регистрацията на членовете на общото събрание ще се извърши от 10 ч. 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и заседанието ще бъде редовно независимо от броя на явилите се членове.

Фактите са:

След проверка на кворума събранието беше открито с приветствие от  г-н Иван Влаев – председател на настоятелството на НЗК, но също така и член на ЗМНХЗ. След неговото изказване случаят беше използван и за кратък дебат за бъдещото взаимодействие между двете организации, което така или иначе е изрично изискване на Закона за занаятите. Но е добре работата да е партньорска, а не конкурентна. Събранието остана с впечатлението, че случаят е точно такъв и това е обнадеждаващо.

Събранието продължи по същество с точка първа от дневния ред: Отчет на председателя на НС ЗМНХЗ  Светозар Кунгалов. Събранието изслуша доклада, зададоха се уточняващи въпроси и се направиха много критични изказвания. По предложение на Цветанка Абаджиева събранието гласува, че не приема отчета на председателя за мандата.

По точка 2: финансов отчет; счетоводителят на Задругата – Росица Кирилова запозна събранието с конкретните цифри. Имаме нейното уверение, че ще предостави финансовия отчет за мандата за да бъде публикуван. В общи линии той е една стена на плача, тъй като задълженията на Задруга на майсторите към държавата са за над 20 000 лв. и отделно има задължения към частни лица за над 40 000 лв. От друга страна наличността в касата е повече от смешна. На това събрание най-бедна от всички присъстващи се оказа Задругата.

По точка 3: приемане на промени и допълнения в устава; работна група, представлявана на събранието от Огнян Драгойков предложи изменения и допълнения в Устава на НС „ЗМНХЗ“ и обясни логиката на своите предложения. Всяка една промяна беше гласувана поотделно, като за някои от промените страстите се разгорещиха. В крайна сметка се стигна до кардинална промяна на статута на организацията от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза към юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Пълният текст на Устава на НС „ЗМНХЗ“, преди внасянето му в съда за регистрация, може да прочете ТУК.

По точка 4: избиране на нов управителен съвет; комисия по избора, оглавявана от Ангел Митрофанов организира процедурата и след тайно гласуване беше избран Съвет на майсторите в състав:

·         Ангел Митрофанов

·         Верослав Цветков

·         Елена Драмова

·         Иван Ангелов

·         Камен Пантелеев

·         Мариета Недкова

·         Магдалена Ангелова

·         Пламен Пеев

·         Борислав Петров

·         Величка Георгиева

·         Огнян Драгойков

Както и контролна комисия в състав:

·         Даниела Георгиева

·         Татяна Колева

·         Иванка Манолова

На първото си заседание новият Съвет на майсторите, по предложение на регионалните центрове, избра за председател на НС „ЗМХНЗ“ – г-жа Магдалена Ангелова. Новият председател на Задруга на майсторите отправи кратко приветствие към събранието, като благодари за оказаното доверие, което възнамерява да оправдае чрез активна работа за възраждане и укрепване на организацията. Дано!

По точка 5: разни; събранието разгледа следните въпроси:

Събранието реши и гласува да увеличи членския внос на Задругата от 24 лв. на 36 лв. годишно.

Събранието гласува решение за преброяване на членовете на Задруга на майсторите и обсъди методите за това.

Събранието беше запознато с проведените юбилейни изложби "45 години ЗМНХЗ" в градовете Пловдив и Русе и набеляза следващи изяви.

Делегатите от регионален център – Пловдив поискаха от събранието разрешение за откриване на клон в град Пловдив; същото направиха и делегатите от регионален център – Русе. Събранието разгледа исканията и гласува решение за откриване на клонове на Задруга на майсторите в градовете Пловдив и Русе.

Събранието беше запознато за пореден път с интернет сайта на Задруга на майсторите и беше гласувано да се събере необходимата за функционирането му сума под формата на доброволна парична вноска от членовете на сдружението.

Събранието беше запознато с проекта на Димо Димов за нова визия и текст на майсторските свидетелства издавани от ЗМНХЗ.

С това дневният ред на събранието беше изчерпан и то беше закрито. Както винаги, имаше недоволни и доволни от взетите решения, но само бъдещето ще покаже кои, всъщност, са прави. Събранието вдъхна известни надежди за възраждане на Задруга на майсторите след дълъг период на безвремие. Решенията са налице, остава майсторите не само да запретнат ръкави, но и да покажат на какво са способни. И за да не звучи това описание твърде оптимистично, в заключение бих искал да припомня думите от евангелието на Матея (7:19-20): Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

O`Drag

7 Април 2012

И с думи:

ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ
Уебсайт в alle.bg