Pегионален център - ПЛОВДИВ
ЗАДРУГА НА МАЙСТОРИТЕ НА НАРОДНИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Изчистехме ли Задругата за един ден?

13 Май 2012

Голяма медийна инициатива дълго време ни приканваше на 12 май 2012 „Да изчистим България за един ден“. Добронамерено, но нелепо предложение, напомнящо ленински съботник. Разбира се, митологията описва един подобен случай за изчистване  на Авгиевите обори от Херакъл, но се опасявам, че особеностите на българската народопсихология не предполагат подобни подвизи.

По случайно стечение на обстоятелствата на 12 май 2012 год. се проведе отчетно-изборно събрание на Задруга на майсторите. Това събрание беше проваляно на два пъти през предходната година, което само потвърждава крайно нелицеприятното организационно състояние на сдружението. Явно имаше нужда от ден за "проветряване" и така стана, че той съвпадна с инициативата за почистване. Аналогията просто се натрапва, но ще оставя майсторите сами да си съставят мнение, след като се запознаят с фактите.

И така, поканата в Държавен вестник гласеше:

Управителният съвет на Национално сдружение „Задруга на майсторите на народни художествени занаяти“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 12.05.2012 г. в 10 ч. в София, ул. Алабин 38, ет. 4, Регионална занаятчийска камара, при следния дневен ред: 

1. Отчет на председателя на НС ЗМНХЗ за мандата; 

2. Финансов отчет; 

3. Приемане на промени и допълнения в устава; 

4. Избиране на нов управителен съвет; 

5. Разни. 

Регистрацията на членовете на общото събрание ще се извърши от 10 ч. 

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и заседанието ще бъде редовно независимо от броя на явилите се членове.

Фактите са:

След проверка на кворума събранието беше открито с приветствие от  г-н Иван Влаев – председател на настоятелството на НЗК, но също така и член на ЗМНХЗ. След неговото изказване случаят беше използван и за кратък дебат за бъдещото взаимодействие между двете организации, което така или иначе е изрично изискване на Закона за занаятите. Но е добре работата да е партньорска, а не конкурентна. Събранието остана с впечатлението, че случаят е точно такъв и това е обнадеждаващо.

Събранието продължи по същество с точка първа от дневния ред: Отчет на председателя на НС ЗМНХЗ  Светозар Кунгалов. Събранието изслуша доклада, зададоха се уточняващи въпроси и се направиха много критични изказвания. По предложение на Цветанка Абаджиева събранието гласува, че не приема отчета на председателя за мандата.

По точка 2: финансов отчет; счетоводителят на Задругата – Росица Кирилова запозна събранието с конкретните цифри. Имаме нейното уверение, че ще предостави финансовия отчет за мандата за да бъде публикуван. В общи линии той е една стена на плача, тъй като задълженията на Задруга на майсторите към държавата са за над 20 000 лв. и отделно има задължения към частни лица за над 40 000 лв. От друга страна наличността в касата е повече от смешна. На това събрание най-бедна от всички присъстващи се оказа Задругата.

По точка 3: приемане на промени и допълнения в устава; работна група, представлявана на събранието от Огнян Драгойков предложи изменения и допълнения в Устава на НС „ЗМНХЗ“ и обясни логиката на своите предложения. Всяка една промяна беше гласувана поотделно, като за някои от промените страстите се разгорещиха. В крайна сметка се стигна до кардинална промяна на статута на организацията от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза към юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Пълният текст на Устава на НС „ЗМНХЗ“, преди внасянето му в съда за регистрация, може да прочете ТУК.

По точка 4: избиране на нов управителен съвет; комисия по избора, оглавявана от Ангел Митрофанов организира процедурата и след тайно гласуване беше избран Съвет на майсторите в състав:

·         Ангел Митрофанов

·         Верослав Цветков

·         Елена Драмова

·         Иван Ангелов

·         Камен Пантелеев

·         Мариета Недкова

·         Магдалена Ангелова

·         Пламен Пеев

·         Борислав Петров

·         Величка Георгиева

·         Огнян Драгойков

Както и контролна комисия в състав:

·         Даниела Георгиева

·         Татяна Колева

·         Иванка Манолова

На първото си заседание новият Съвет на майсторите, по предложение на регионалните центрове, избра за председател на НС „ЗМХНЗ“ – г-жа Магдалена Ангелова. Новият председател на Задруга на майсторите отправи кратко приветствие към събранието, като благодари за оказаното доверие, което възнамерява да оправдае чрез активна работа за възраждане и укрепване на организацията. Дано!

По точка 5: разни; събранието разгледа следните въпроси:

Събранието реши и гласува да увеличи членския внос на Задругата от 24 лв. на 36 лв. годишно.

Събранието гласува решение за преброяване на членовете на Задруга на майсторите и обсъди методите за това.

Събранието беше запознато с проведените юбилейни изложби "45 години ЗМНХЗ" в градовете Пловдив и Русе и набеляза следващи изяви.

Делегатите от регионален център – Пловдив поискаха от събранието разрешение за откриване на клон в град Пловдив; същото направиха и делегатите от регионален център – Русе. Събранието разгледа исканията и гласува решение за откриване на клонове на Задруга на майсторите в градовете Пловдив и Русе.

Събранието беше запознато за пореден път с интернет сайта на Задруга на майсторите и беше гласувано да се събере необходимата за функционирането му сума под формата на доброволна парична вноска от членовете на сдружението.

Събранието беше запознато с проекта на Димо Димов за нова визия и текст на майсторските свидетелства издавани от ЗМНХЗ.

С това дневният ред на събранието беше изчерпан и то беше закрито. Както винаги, имаше недоволни и доволни от взетите решения, но само бъдещето ще покаже кои, всъщност, са прави. Събранието вдъхна известни надежди за възраждане на Задруга на майсторите след дълъг период на безвремие. Решенията са налице, остава майсторите не само да запретнат ръкави, но и да покажат на какво са способни. И за да не звучи това описание твърде оптимистично, в заключение бих искал да припомня думите от евангелието на Матея (7:19-20): Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

O`Drag

Коментари

Изпрати
Уебсайт в alle.bg